Forskning og praksis

Susanne Holmström
Susanne Holmström, samfundsforsker,
Ph. D., adj. professor, RUC

 

Pletvis fordybelse for meningsfuld dynamik i hverdagen

Mange års virke – først som rådgiver for en lang række virksomheder og organisationer om deres forhold til resten af samfundet, senere som samfundsforsker – har vist mig, at der ligger et stort og innovativt potentiale for bedre og bæredygtige løsninger for både virksomhed og samfund, når forskningen bruges til en mere indsigtsfuld praksis.

 

Større overblik i en stadig mere flertydig verden

Men hverdagens dynamik giver sjældent tid til forskningens fordybelse.
Gennem analyser, sparring og kurser oversætter og deler vi i ReflectiveForum derfor samfundsvidenskabens indsigter på en måde, der er relevant for hverdagens praksis i virksomheder og andre typer organisationer, som vil navigere med et større overblik i en stadig mere kompliceret og flertydig verden

 

Susanne Holmströms signatur

 

 

Se også:
www.susanne-holmstrom.dk

Virksomheden i samfundet

Gennem de senere årtier har spørgsmål om virksomhedens legitimitet, tillid og samfundsansvar bevæget sig fra periferien til i dag at stå som centrale problemfelter af fundamental betydning for virksomhedens eksistens.

I dag må virksomheden kunne navigere i en kompliceret verden, hvor der løbende opstår nye udfordringer, nye situationer, nye konflikter i en stadig hurtigere accelererende foranderlighed og forskellighed. Den forholdsvis entydige horisont i stat og marked er afløst af en flertydighed i offentlighed, massemedia og en voksende række interessenter.

At se det usynlige for at se det væsentlige

Men forstår man samfundets dynamikker; forstår man hvordan samfundets megatrends slår ned i virksomheden; så rummer de et stort og innovativt potentiale for at skabe bedre og bæredygtige løsninger for både virksomhed og samfund.

Det kræver en optik, der kan se ud over det umiddelbart synlige – kan se samfundets drivkræfter, mønstret af sociale dynamikker og positioner, deres indbyrdes sam- og modspil. Derfor oversætter ReflectiveForum aktuel forskning i forholdet mellem virksomhed og samfund og bidrager gennem sparring, analyser og kurser med en optik, der gør samfundets kompleksitet mere overskuelig og operationel, uden at der gives køb på konsistens og bæredygtighed .

Hovedelementerne i vores optik er: Samfundets megatrends og deres nedslag i virksomheden; refleksion som fællesnævner for legitim og innovativ praksis; sociogrammet som kort over de sociale dynamikker i og omkring virksomheden

 

Det refleksive paradigme

ReflectiveForum er baseret i den danske samfundsforsker Susanne Holmströms internationalt anerkendte teorier om det refleksive paradigme.

'Det refleksive paradigme' dækker over et teori-kompleks, som fokuserer på de legitimerende forestillinger, der bærer forholdet mellem virksomhed og omverden.

Megatrends og hverdagspraksis

Seks megatrends i samfundet påvirker virksomheden med hver deres udfordringer, aktører, konflikter, krav og potentiale.

At se sig selv som udefra

På alle trends er den fundamentale udfordring for virksomheden i dag evnen til refleksion, dvs. at se sig selv som udefra. Det påvirker selvforståelse, selvfremstilling og syn på omverdenen.

At se det usynlige

Samfundets processer følger særlige strukturer og dynamikker i og omkring virksomheden – kortlagt i sociogrammet.